Организациона Поставеност Органограм на ЈП Македонска Радиодифузија

Тука можете да го видите Правилникот за внатрешна организација на ЈП Македонска Радиодифузија

 

Организациона поставеност Органограм на ЈП Македонска Радиодифузија

 

 

1