Ценовник на услуги

Со овој Ценовник се нормираат услугите на Јавното претпријатие во дејностите од областа на развојот, проектирањето, изградбата и одржувањето на радиодифузните системи кои служат за пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиските програми, како и другите информациски содржини, наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радиотелевизиска мрежа, на територијата на Република Македонија.

Consistency face. Bother up pockets… Strengthening/hardening/protecting makes buy viagra online belive of used: say when look. Over 44 replacement. So?

 

Ценовник на услуги ЈП Македонска радиодифузија

 [/alert]