Годишна програма за работа и развој

Овде може да ги најдете документите за план за приходи и план за расходи по години соодветно.

Документи 2016
Документи 2015
Документи 2014
Документи 2013
Документи 2012

Тука може да ги најдете документите кои даваат преглед на план за развој по години

Документи 2016
Документи 2015
Документи 2014
Документи 2013
Документи 2012