Годишна програма за работа и развој

Овде може да ги најдете документите за план за приходи и план за расходи по години соодветно.

Документи 2018
Документи 2017

Тука може да ги најдете документите кои даваат преглед на план за развој по години

Документи 2017
Документи 2016