За нас

 

               Јавното Претпријатие Македонска Радиодифузија е основано со Законот за основање на ЈП МРД- Скопје (Сл. весник на Р.М бр. 6/1998).

               Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија врши дејност од јавен интерес. Јавното претпријатие дејноста ја врши под услови и начин определен со Законот за радиодифузната дејност, Законот за телекомуникациите, Законот за јавните претпријатија и други закони.

               Јавното претпријатие се организира така што дејноста заради која е основано да ја врши на начин со кој се обезбедува:

                            1. техничко- технолошко единство на системот;

                            2. ефикасност во работењето, како и усогласеност на сопствениот развој со севкупниот развој;

                            3. заштита и унапредување на добрата од општ интерес;

                            4. транспарентност и недискриминација во работењето;

                            5. трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на услугите и

                            6. функционална поврзаност со радиодифузните системи на другите земји во светот во согласност со                                 меѓусебни договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија.

            Јавното претпријатие се грижи за обезбедување, оптимална чујност и гледаност на програмите на територијата на Република Македонија што се емитуваат преку основната радиодифузна мрежа.