Основна дејност

 ЈП МРД врши дејност од јавен интерес во областа на електронските комуникации како што се:

 

 1. Развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на јавни електронски комуникациски мрежи и средства и обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги.
 2. Обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио и телевизиска мрежа на територијата на Република Македонија.
 3. Пренос и емитување на програмскиот сервис наменет за активностите на Собранието на Република Македонија на целата територија на Република Македонија.
 4. Обезбедување, емитување на посебни програми за информирање, зачувување на културните и историските традиции и за одржување и унапредување на врските со иселениците и другите граѓани од Република Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и други континенти.
 5. Обезбедување на радио и телевизиски врски со радиодифузните системи на други земји во светот во согласност со меѓународните договори што ги склучила, односно им пристапила Република Македонија.
 6. Контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од Македонската Радио Телевизија, како и контрола и мерење на пречки од други Радиодифузни станици.

 Јавното претпријатие дејностите ги врши преку:

 1. три радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХФ/ФМ),
 2. една радио мрежа на средни бранови ( СБ ),
 3. три телевизиски мрежи ( ВХФ и УХФ ),
 4. дигитален мултиплекс ( ДВБ – Т ) и
 5. мрежа на микробранови аналогни и дигитални преносни врски.

 

Остварување доплонителни активности и услуги со надомест по други радиодифузни мрежи, поврзани со основните дејности, а особено заради целосно и економично користење на техничките и човечки капацитети и тоа:

 1. Проектирање, изведба и одржување на радиостаници;
 2. Монтажа и одржување на радиодифузни уреди, антенски системи и електрични инсталации;
 3. Изведба и издавање уверение за измереното заземјување на радио станиците;
 4. Проектирање, изведба и одржување на кабловски дистрибутивни системи;
 5. Контрола и мерење на изведените кабловски дистрибутивни системи како и издавање на уверение за истите;
 6. Контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радиотелевизиски сигнали;
 7. Промет на склопови, уреди и опрема од радиодифузната и комуникациската дејност;
 8. Издавање под наем на комуникациски линкови и емитување на радио и телевизиски програми;
 9. Издавање под наем на дел на инфраструктурата на објектите (деловен простор), а заради инсталирање на радиодифузна, комуникациска и друга опрема, како и издавање под наем на веќе инсталираната опрема и уреди;
 10. Одржување на функционални системи, консалтинг и инжинеринг услуги од областа на радиодифузијата

и други работи во врска со основната дејност.